CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Screenshot 1678769384
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
  • THÔNG TIN THU THẬP : Thông tin thu thập bao gồm Tên và SDT của khách hàng
  • MỤC ĐÍCH THU THẬP: Sử dụng nhầm mục đích liên hệ khách hàng.
Cam kết Bảo mật
  • Chúng tôi cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng.
  • Chúng tôi đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi dễ dàng truy cập dành cho khách hàng.
Dựa trên yêu cầu bằng văn bản của khách hàng, công ty sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của khách hàng và bảng mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, như yêu cầu hoặc theo đúng quy định của pháp luật. Khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *